چاپ
دسته: عمومی
بازدید: 2880
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وظایف کارشناس CRM :

 

کارشناس crm

 

* شناسایی وضعیت موجود سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان

 

* بررسی وضعیت موجود، استخراج و مستند سازی کانالهای ارتباط با مشتری

 

* استخراج فرآیند ها و تدوین دستورالعمل ‌های اجرایی در حوزه ارتباط با مشتریان

 

* پیشنهاد راهکارهای جدید در حوزه سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس استراتژی و نیازهای شرکت

 

* تدوین اهداف سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

 

* طراحی سیستم جامع ارتباط با مشتریان شرکت

 

* مدیریت پروژه CRM و همکاری با تیم های سیستمهای اطلاعاتی و تولید نرم افزار شرکت تا حصول نتیجه و تحویل سیستم

 

* دریافت و تحلیل نیازهای جدید CRM

 

* برگزاری جلسات با مدیران و کارشناسان واحد های مربوطه

 

* افزایش مداوم کارایی و امکانات جدید سیستمهای مورد نظر و ارائه و راه کارهای جدید و به روز رسانی CRM شرکت

 

* ارائه گزارش های پیشرفت پروژه و عملکرد سیستم ها به مدیر مربوطه

 

* مهندسی مجدد فرآیندهای مربوطه