چاپ
دسته: دیدنیهای اصفهان
بازدید: 1218

شهر زیرزمینی نوش آباد

در زیر بافت شهر نوش آبادکه بصورت دست کن درست شده شهر زیر زمینی(اویی)قرار دارد که مساحت آن به هزارها مترمی رسدوساختمان این بنا از عمق 4متری تا عمق 18متری زمین دارای مکان هایی مانند: اطاق،راهرو و چاهها و کانالهای بسیاری است که برای از دست اشرار در امان ماندن کنده شده است. این ساختمان معماری با ساختاری بسیارباشکوه داردوطبق تحقیقات باستان شناسی مشخص می شود که مربوط به دوران پیش از اسلام است که کارهای نظامی و دفاعی را کاربردی نشان می دهد.درباره  سیستم دفاعی و پناهگاهی تا سال 1381 اطلاعاتی وجود نداشته و دخمه های اسرار آمیز شهرت گرفته است.راههای ورود به داخل این مجموعه از راههای مختلفی و به صورت مخفی در منازل یا داخل قلعه خشتی در کنار شهر و یا محلهای شلوغ و داخل کانالهای  پایاب هایی که از زیر خانه ها و برای عبور آب قنات ها ایجاد شده،چاههای درون مساجد و بازارها وباغها و هر جایی که در هنگام حمله دشمن دستیابی زود وگریز آنها  را فراهم می نموده ،ایجاد شده است.در برخی منزل های  قدیمی که در قسمت آشپزخانه آن چاهی برای ورود به این فضاها کنده اند و  دهانه چاه را با  استفاده از تنور به طرز ماهرانه ای پوشانده اند و انتهای تنور که در دهانه چاه قرار گرفته را با تابه گلی بسته اند و روی تابه را خاکستر ریخته اند ودر مواقع ضروری مردم از داخل تنور وارد شهر زیر زمینی شده و انتهای تنور را می بندند به طرزی  که از ورودی به اویی ها اثری معلوم نمی شود. اطاقهایی به ابعاد مختلف برای اسکان موقت در طول مسیر شهر زیر زمینی کنده شده اند .